מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:54 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ברוך השם סגרנו על שבת (השבת המתוכננת בתרומה התבטלה) פרשת ויקהל - פקודי בעפרה (מצורף דף אודות השבת ותוכן השבת יפורסם בהמשך). אנחנו מסיימים את ספר בראשית. כבר כתבנו שספר בראשית מתחיל באות ב, כיוון שהאות בית היא לשון ברכה, ולא האלף שהיא לשון ארירה. לכאורה ישנם מילים חיוביות באלף, ומילים שליליות בבית, אם כך מה כוונת הירושלמי. הרעיון הוא שבית הכוונה היא שיש זולת. התורה פותחת בבית ללמדנו שהמטרה של העולם היא להביא שפע לחבר ובטח ובטח לחברה, לעם ולעולם. ואם בתחילת ספר בראשית אנו מתחילים בחסד, הרי גם בויחי – הפרשה שסוגרת את ספר בראשית אנו פוגשים בנושא החסד. הירושלמי (סוטה א, י) מלמד אותנו שכאשר הגיעו לארץ ישראל כדי לקבור את יעקב אבינו, ראו הכנענים את המשלחת המפוארת, ואז גם הם השתתפו באופן פעיל בתחושות האבל של הלוויה, ובלשון הירושלמי גמלו חסד עם יעקב אבינו. הירושלמי מציין שכנענים אלו גרו במקום שנקרא גורן האטד. התמיהה היא שלא מצאנו מקום שנקרא גורן האטד. מלמד אותנו הירושלמי שהכנענים שגרו שם היו רשעים עד כדי כך שהיה ראוי לדוש את בשרם באטד, שהוא שיח קוצני. בגלל שכנענים אלו עשו חסד עם יעקב אבינו נמחלה להם כל רשעותם. ובהמשך המאמר שבניגוד לאומות העולם שעושים חסד רק עם הגדולים שבהם, עם ישראל עושה חסד גם לקטנים שבו. הרעיון הוא שאצל אומות העולם ילדים לא נחשבים, ואילו אצל עם ישראל הילדים מהווים גורם מרכזי. ומה שלא פחות חשוב בהמשך המאמר הוא שהטבע של ישראל הוא גמילות חסדים. אי"ה נושא השיעור הקרוב במוצאי שבת בביתי (21.00-21.45 – שד' המאירי 16) יהיה - תודעת המקדש בירושלמי. חזקו ואמצו אברהם בלס מקורות: ירושלמי חגיגה ב, א "ולמה בבי"ת? שהוא לשון ברכה. ולא באל"ף, שהוא לשון ארירה. אמר הקב"ה: איני בורא את עולמי אלא בבי"ת, שלא יהיו כל באי העולם אומרים היאך העולם יכול לעמוד, ונברא בלשון ארירה?! אלא הריני בורא אותו בבי"ת בלשון ברכה, ואולי יעמוד". תלמוד ירושלמי סוטה א, י "ויבואו עד גורן האטד. וכי יש גורן לאטד. אמר ר' שמואל בר נחמן חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו אטד. אלא מהו אטד אלו הכנענים שהיו ראויין לידוש באטד. ובאי זו זכות ניצולו. בזכות [שם יא] וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד. ומה חסד עשו עמו. רבי אלעזר אמר איזוריהם התירו. רבי שמעון בן לקיש אמר קישרי כתפיהן התירו. רבנן אמרין זקפו קומתן. אמר רבי יודן בר שלום הראו באצבע ואמרו [שם יא] אבל כבד זה למצרים. ומה אם אילו שלא עשו חסד לא בידיהן ולא ברגליהן ראו מה פרע להן הקדוש ברוך הוא. ישראל שהן עושין חסד בידיהן וברגליהן עם גדוליהן ועם קטניהן על אחת כמה וכמה".